Zones d'estacionament a la 11a Pedalada
Les zones habilitades per l’estacionament  de vehicles amb participació a la 11a Pedalada de BTT Collserola son les que estan pintades de color blau.

- C. Germans Desvalls, explanades d’estacionament  P 1 a P 5
L'accés es farà des del  Pg. Vall d'Hebron lateral muntanya sentit Llobregat accés Velòdrom

- Confluència del Camí de can Notari amb el Torrent de can Notari( davant tanca de cotxera de TMB), explanada d’estacionament P6
L'accés es farà,  des del lateral muntanya de Pg. Vall d'Hebron sentit Llobregat ,C. Germans Desvalls, C. Mura, C. Matadepera, C. Muntanyola, Torrent de Cal Notari, o be des de l’Av. Estatut , Ctra. Cerdanyola,  Camí de Cal Notari .

Fora d’aquest espais, amb excepció dels espais lliures de restriccions d’estacionament dels carrers de l’entorn, quedarà prohibit  l’estacionament , especialment en zones verdes, parterres, etc.